§ 35 – Zariadenie pre seniorov poskytuje:

1. pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby,
2. sociálne poradenstvo,
3. sociálna rehabilitácia,
4. ubytovanie,
5. stravovanie,
6. upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva,
7. osobné vybavenie.

Uzatvárajú podmienky na úschovu cenných vecí.

Zabezpečuje záujmová činnosť.

...........................................................................................................................................................................................

§ 39 – Špecializované zariadenie poskytuje:

1. pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby,
2. sociálne poradenstvo,
3. sociálna rehabilitácia,
4. ubytovanie,
5. stravovanie,
6. upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva,
7. osobné vybavenie.

Zabezpečuje:
1. rozvoj pracovných zručností,
2. záujmová činnosť.

Uzatvárajú podmienky na:
1. úschovu cenných vecí.

Copyright © 2009 Sociálne služby VRBA n.o. all rights reserved. Created by: viatti.com